Koalicja na rzecz Budżetu Obywatelskiego

Tworzymy Koalicję, czyli Grupę Roboczą, która opracuje zasady działania budżetu obywatelskiego w Łomiankach.

Koalicja to inicjatywa społeczna której celem jest podjęcie rozmów i wypracowanie propozycji dla władz. Propozycji która będzie miała możliwie szerokie poparcie wśród mieszkańców.

Zadania Koalicji

Wstępem do uruchomienia procedury budżetu obywatelskiego powinna być dyskusja na poziomie organów gminy nad samym pomysłem zastosowania takiego mechanizmu. Jest to próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, po co uruchamiać budżet obywatelski, czy gmina jest na to gotowa, a przede wszystkim – co bardzo istotne - czy jest szersza wola polityczna, by po takie rozwiązanie sięgnąć i konsekwentnie je wdrażać, z myślą o jego długofalowym funkcjonowaniu. Ten etap ma przede wszystkim charakter „wewnętrzny” i odbywa się na płaszczyźnie organów gminy i urzędu gminy, które będą w praktyce gospodarzami takiego procesu i muszą być do niego jak najlepiej przygotowane (także od strony organizacyjno-administracyjnej).

Dobrze, gdy taka debata toczy się równolegle wśród samych mieszkańców, np. animowana przez organizacje pozarządowe czy nieformalne grupy. Może być ona zachętą dla władz do zajęcia się tematem budżetu obywatelskiego. Gorzej, gdy społeczna „presja” doprowadza władze do nieprzemyślanych deklaracji i uruchomienia czegoś, co budżetem obywatelskim jest tylko z nazwy, a pełni przede wszystkich funkcję promocyjną.

Dlatego chcemy stworzyć Koalicję, która będzie informowała czym jest budżet obywatelski, jakie powinien spełniać standardy, będzie merytorycznym PARTNEREM dla władz Gminy podczas przygotowywania procedur i przeprowadzenia ich wśród mieszkańców.

Koalicja jako zbiór osób i organizacji zaangażowanych społecznie będzie także wskazywać rozwiązania, które mają szansę zdobyć jak najszersze poparcie wśród mieszkańców Łomianek.

Rozmowy z samorządem

Sam pomysł wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Łomiankach powinien zostać najpierw poddany dyskusji z burmistrzem, radnymi oraz urzędnikami. W ramach takiej wspólnej dyskusji zastanowimy się przede wszystkim nad:

  • zdefiniowaniem celów, jakim ma służyć wprowadzenie budżetu obywatelskiego w Łomiankach; cele uruchamiania warto od razu formułować długofalowo i myśleć o nich na wielu płaszczyznach (np. ogólnego poziomu aktywności mieszkańców, integracji społeczności lokalnych, efektywności wydatkowania środków, sposobu funkcjonowania urzędu),

  • ustaleniem poziomu administracyjnego, na jakim będzie prowadzony budżet obywatelski (całe Łomianki, czy podział na sołectwa, osiedla, czy wg innych kryteriów),

  • ustaleniem kwoty, o której mieszkańcy będą decydować w ramach budżetu obywatelskiego: jej wielkości i przeznaczeniu (z jakiego koszyka środków, z przeznaczeniem na jakie cele z katalogu zadań gminy).

Gotowość do realizacji Budżetu Obywatelskiego

Jeśli samorząd zgodzi się na propozycje Koalicji to informacja o gotowości do uruchomienia procesu budżetu obywatelskiego w Łomiankach zostanie publicznie zakomunikowana mieszkańcom.

Organy władzy lokalnej muszą przyjąć stanowisko w sprawie tego, na jakich podstawach prawnych oprze się budżet obywatelski w danym miejscu (czy proces prowadzony będzie jako konsultacje społeczne w oparciu o art. 5a ustawy o samorządzie gminnym czy np. jako wnioski pomocnicze dla rad jednostek pomocniczych – w zależności od ich statutu w danej miejscowości).

Urzędnik ds. Budżetu Obywatelskiego

Najlepszym rozwiązaniem dla sprawności działań byłoby powołanie komórki koordynacyjnej/zespołu koordynującego proces wewnątrz urzędu lub przynajmniej wyznaczenie osoby - koordynatora tego procesu spośród urzędników.

Uruchomienie procedury budżetu obywatelskiego może być znakomitą okazją do wprowadzenia elementów partycypacyjnych wewnątrz samego urzędu, np. procedury przyjmowania i weryfikacji wniosków mogą być wypracowywane przy udziale samych urzędników, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w te działania.

Przygotowanie procesu

Zwieńczeniem prac koalicji będzie przyjęcie uchwały intencyjnej przez radę miejską, a po zakończeniu prac nad modelem procedury – uruchomienie procesu w 2015 roku w oparciu o zarządzenie organu wykonawczego gminy.

Jednak zanim to się stanie musimy powołać ciało (Radę do spraw Budżetu), która przygotuje akty prawa miejscowego określające procesy będących podstawą działania budżetu obywatelskiego.

Naszym zdaniem takim ciałem mogła by być Rada ds. Budżetu


 

Licencja Creative Commons Opracowno na podstawie materiałów serwisu Masz Głos, Masz Wybór. Ten utwór jest dostępny na licencji CC-BY-SA.

Chcesz wydać Milion złotych?

Dołącz do nas i zacznij decydować w sprawach inwestycji w Łomiankach

Zapisz się